Swagger API

Violet:
v2-self.yml v2.yml v3-internal.yml v3.yml

BankReservation:
api.yml